Hướng dẫn tạo spec bằng phần mềm AutoCAD Plant 3D full.


AutoCAD Plant 3D  - Tao Spec -  bài 1  - Tạo Elbow

AutoCAD Plant 3D   Tao Spec   bài 2   Tạo Pipe

AutoCAD Plant 3D   Tao Spec   bài 3   Tạo Flange, gasket, bolts

AutoCAD Plant 3D   Tao Spec   bài 4   Tạo TEE, TÊ GIẢM

AutoCAD Plant 3D   Tao Spec   bài 5   Tạo Reducer, bầu giảm

AutoCAD Plant 3D   Tao Spec   bài 6   Tạo Olet

AutoCAD Plant 3D   Tao Spec   bài 7   Tạo Đồng hồ áp suất

AutoCAD Plant 3D   Tao Spec   bài 8   Tạo Van, đồng hồ lưu lượng

AutoCAD Plant 3D   Tao Spec   bài 9   Tạo Lọc Y